Prinsipper for IP Justice

1) Vi forbeholder oss retten til å kontrollere vår individuelle opplevelse av opphavsrettsbeskyttede åndsverk.

2) Skapere av åndsverk har berettiget krav på kompensasjon.

3) Vi forbeholder oss retten til å ta private kopier av lovlig ervervede opphavsrettsbeskyttede åndsverk.

4) Teknologi og informasjon som muliggjør utøvelse av rettigheter bør være lovlig.

5) Opphavsrettsbeskyttelse av et verk innebærer forpliktelser.

Forord

Som medlemmer av det internasjonale samfunn støtter vi prinsippene til IP Justice ut fra bekymring for at yttringsfriheten er truet i den digitale verden.

I demokratiske samfunn blir lovene utformet slik at de reflekterer borgernes holdninger til kreativitet, informasjonsfrihet og innovasjon. Men nye internasjonale lover om opphavsrett blir stadig oftere vedtatt for å tilfredstille snevre interesser på bekostning av samfunnets interesser.

Vi erkjenner at motivasjon i form av vederlag er avgjørende for å fremme kreativitet, men vi er bekymret for at overdreven kontroll over bruken av åndsverk truer den tradisjonelle balansen mellom skapere av åndsverk og brukerne.

Vi ønsker å uttrykke vår kollektive bekymring over den stadige utvidelsen av rettighetshavernes rettigheter, uten at det tas hensyn til tradisjonelle friheter. Vi ønsker å motarbeide teknologiske restriksjoner som kontrollerer vår bruk av egne media.

Vi ønsker at opphavsrettslovene skal være i overenstemmelse med våre prinsipper. Vi ber våre lovgivere og domstoler om å vie like mye oppmerksomhet til beskyttelse av brukernes rettigheter til åndsverk som de vier mediegigantene.

I håp om å verne om vår frihet, protesterer vi kollektivt mot disse farlige internasjonale trendene:

Forlengelse av åndsverkslovens vernetid i det uendelige, slik at kvaliteten og tilfanget til åndsverk i offentlig eie (public domain) minskes;

Brukere som påberoper seg ²fair use² rettigheter henvises til bruk av gammel teknologi;

Kriminalisering av legitim omgåelse av tilgangssperrer og omvendt utvikling av egen eiendom;

Forbud mot offentliggjøring av teknisk informasjon;

Framtvingelse av juridisk ansvar for verktøyprodusenter og tjenesteytere for andres lovbrudd;

Påtvingelse av juridiske og tekniske regimer som favoriserer internasjonale mediegiganter på bekostning av lokal kultur og konkurranse;

I et felles forsøk på å gjenopprette balanse og rettferdighet i opphavsrettslovgivningen, hevder vi følgende prinsipper:

Vi forbeholder oss retten til å kontrollere vår egen opplevelse av åndsverk.

Vi har rett til å selv bestemme på hvilket utstyr, datamaskin eller operativsystem vi ønsker å oppleve vår musikk, filmer, bøker eller spill. Dette inkluderer en rett til å ²fikle med² eller drive med omvendt utvikling av media, og dermed demontere og tilpasse media til våre individuelle behov.

Teknologi gir oss mulighet til større kontroll over ideer vi tar i bruk. Vi bryter ikke åndsverksloven ved å hoppe over reklame, ved å dempe usømmelig språk, eller ved å se filmer med en hjemmelaget DVD-spiller. Åndsverkslovgivningen gir forfattere rett til å kontrollere offentlig fremføring av et verk, men privat bruk i våre egne hjem av lovlig ervervede verk med eget utstyr, er en privat opplevelse som ikke skal kontrolleres av andre.

Skapere av åndsverk har berettiget krav på kompensasjon.

De fortjener belønning for sitt bidrag til samfunnet. Teknologi gir oss nye muligheter for å direkte belønne kunstnere som gir oss inspirasjon, uavhengig av film og plateselskap som ofte unnlater å gi skaperne av et verk tilstrekkelig kompensasjon. Vi vil kompensere kunstnere som underholder og opplyser oss med sin kunst, og som respekterer våre rettigheter ved bruk av åndsverk. Utforskning av nye forretningsmodeller som utnytter mulighetene ved digital teknologi vil fremme vårt felles mål om tilstrekkelig kompensasjon til skapere av åndsverk.

Vi forbeholder oss retten til å ta private kopier av lovlig ervervede opphavsrettsbeskyttede åndsverk.

Vi har rett til å fremstille private kopier av musikk, eBøker og videofilmer som vi eier. Dette blir ofte kalt ²Fair use² eller ²Fair Dealing². Denne praksisen tillater eksemplarfremstilling til samfunnsnyttige formål som undervisning eller personlig bruk. Vi vil opprettholde retten til å ²tidsforflytte² eller kopiere våre media for å benytte disse på et mer passende tidspunkt; eller å ²stedsforflytte² til nytt utstyr eller sted; ²formatkonvertere² til et format som er forenlig med våre egne behov. Vi forbeholder oss også rettigheten til å ta sikkerhetskopier og til å arkivere våre digitale mediasamlinger på samme måte som vi har kunnet gjøre med våre analoge opptak.

Teknologi og informasjon som muliggjør utøvelse av rettigheter bør være lovlig.

Teknologi som hjelper oss i å utøve våre rettigheter må også forbli lovlig dersom våre rettigheter skal ha noen mening i en digital verden. Å diskutere informasjon om hvordan teknologi virker må også forbli lovlig dersom vi skal holde våre løfter om å beskytte ytringsfriheten. Teknologier som muliggjør vesentlig ikke-krenkende bruk av åndsverk bør forbli lovlige for å sikre forbrukerrettigheter, innovasjon og konkurranse. I fravær av hensikt om lovbrudd fra vår side, bør vi ikke holdes ansvarlig for andres brudd på åndsverksloven utenfor vår kontroll og gevinst.

Opphavrettsbeskyttelse av et verk innebærer forpliktelser.

Samfunnet gir tidsbegrensede rettigheter etter åndsverksloven til forfattere i bytte mot visse rettigheter. Å benytte teknologi til å berøve motpartens rettigheter etter åndsverksloven er ikke rettferdig. Hvis rettighetshaverne ønsker å benytte seg av fordelene ved beskyttelse etter åndsverksloven må de samtidig leve opp til medfølgende forpliktelser som overlevering til ²public domain² og muliggjøre privat kopiering.